ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Τριετείς φοροαπαλλαγές για επιχειρήσεις που παράγουν καινοτομία

Τη στήριξη της καινοτομίας και των νεοφυών εταιρειών, που παράγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, επιδιώκει η Κυβέρνηση μέσα από το πολυνομοσχέδιο, που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή. Μεταξύ των πολλών διατάξεων του, το πολυνομοσχέδιο παρέχει φορολογικά κίνητρα στις καινοτόμες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις, που παράγουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο όνομα της επιχείρησης, απαλλάσσονται για τρία χρόνια από τον φόρο εισοδήματος.


 

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τα κέρδη μιας επιχείρησης που προέρχονται από την πώληση προϊόντων, για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία, διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της επιχείρησης, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των προϊόντων με χρήση ευρεσιτεχνίας.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του πολυνομοσχεδίου, η απαλλαγή χορηγείται κι όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων.  Επίσης, η απαλλαγή χορηγείται και στα κέρδη, που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή αφορά σε εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς αναγνωρισμένης.

Τα απαλλασσόμενα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού. Προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, το τακτικό αποθεματικό και τα διανεμόμενα κέρδη ανάγονται σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, το αποθεματικό σχηματίζεται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις.

Το ειδικό αποθεματικό, που σχηματίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε., κατά το μέρος που διανέμεται, κεφαλαιοποιείται ή αναλαμβάνεται κάθε φορά.

Περί ευρεσιτεχνίας
Με άλλη προτεινόμενη ρύθμιση του πολυνομοσχεδίου εισάγονται διατάξεις, που επιτρέπουν τον εκσυγχρονισμό του συστήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τη μείωση του συναλλακτικού κόστους κατά την κατάθεση αιτήσεων για τη χορήγηση τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, εγκαθιδρύεται ο θεσμός του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το σύστημα προστασίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, να μειωθεί το κόστος για τον καταθέτη και να αποφευχθούν ζητήματα μονοπωλιακού ελέγχου της αγοράς.

Η θεσμοθέτηση πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνιών κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εκσυγχρονιστούν οι διαδικασίες για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και να εναρμονιστούν με τις καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Απώτερος σκοπός είναι η μέγιστη δυνατή στήριξη δράσεων καινοτομίας και η υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πιστοποιημένους επαγγελματίες και την προώθηση της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα,  σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας έχει θεσπιστεί ο θεσμός του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας (“patent attorney”), o οποίος διαθέτει διπλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο με πιστοποιημένες γνώσεις σε αντικείμενο θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης (π.χ. μηχανικός, βιολόγος, χημικός), αλλά και τις απαραίτητες και εξειδικευμένες νομικές γνώσεις που αφορούν στο δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ο θεσμός του  πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας εξασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο ποιότητας των ευρεσιτεχνιών, αλλά και καλύτερη σύνταξη και διαχείριση της διαδικασίας των αιτήσεων στα αρμόδια γραφεία, μείωση του κόστους εκπροσώπησης και εξάλειψη ολιγοπωλιακών φαινομένων. Επιπλέον, εξαιτίας της βελτίωσης της ποιότητας των ευρεσιτεχνιών συνεπάγεται συντομότερο χρόνο επεξεργασίας των δικαιολογητικών και άρα, συντομότερους χρόνους χορήγησης τίτλων.

Πηγή: sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο