ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Αναντιστοιχία δεξιοτήτων των εργαζόμενων και των αναγκών των εταιρειών

Αυξανόμενος βαίνει και στην ελληνική αγορά, ο αριθμός των επιχειρήσεων, οι οποίες θεωρούν ότι οι ικανότητες του υφιστάμενου προσωπικού δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Για την ακρίβεια, μόνο το 44% των ελληνικών εταιρειών, που συμμετείχαν σε έρευνα της Adecco, δηλώνει ότι οι εργαζόμενοι τους ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες της εταιρείας, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το 2016 ήταν 64%. Στο μεταξύ, σε ποσοστό 52% οι Έλληνες εργοδότες απαντούν ότι οι εργαζόμενοι ανταποκρίνονται μόνο εν μέρει στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, ποσοστό που παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του 2016, που ήταν 34%.

Συνεπώς, όπως διαπιστώνει η έρευνα, έχει μειωθεί ο αριθμός των εργοδοτών, που θεωρούν ότι το υφιστάμενο προσωπικό τους πληροί τις ανάγκες της θέσης του και της εταιρείας, όπως αυτές διαμορφώνονται στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Να σημειωθεί δε ότι η αναντιστοιχία δεξιοτήτων, που αναγνωρίζουν οι εργοδότες στην εν λόγω έρευνα, δεν αποτυπώνεται στην άποψη των υποψηφίων και των εργαζομένων, που καταγράφηκε από την αντίστοιχη έρευνα, που είχε παρουσιαστεί τον Ιούλιο του 2017.

Από τα αποτελέσματα του 2ου μέρους της έρευνας “Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017” προκύπτει, εξάλλου, ότι το ποσοστό εκείνων, οι οποίοι θεωρούν ότι υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στις δεξιότητες, που αναπτύσσει το σύστημα εκπαίδευσης και σε αυτές που επιζητούν οι εταιρείες από το σύγχρονο υποψήφιο, παρουσιάζει αυξητική τάση. Σύμφωνοι με την παραπάνω άποψη δηλώνουν οι συμμετέχοντες σε ποσοστό 80%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το 2016 ήταν 75%. Αντίθετοι με την παραπάνω άποψη είναι οι συμμετέχοντες σε ποσοστό 20%.

Αναντιστοιχία
Για τον περιορισμό της αναντιστοιχίας αυτής, συστήνεται η ενίσχυση της πρακτικής άσκησης/μαθητείας στις επιχειρήσεις (ποσοστό 68%). Ακολουθεί – ως πρόταση για την αναστροφή του φαινόμενου – η περαιτέρω εξοικείωση των σπουδαστών/φοιτητών μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος με πρακτικές αντίστοιχες εκείνων του επιχειρηματικού κόσμου, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρουσιάσεις, η ομιλία σε κοινό, οι ομαδικές εργασίες (ποσοστό 57%). Τέλος, προτείνεται η ενδυνάμωση της συνεργασίας των φορέων εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (ποσοστό 50%).

Συνολικά, η έρευνα διαπιστώνει ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν απαραίτητη την καλύτερη συνεργασία μεταξύ πολιτείας, εκπαιδευτικού συστήματος και επιχειρηματικού κόσμου για τον περιορισμό της αναντιστοιχίας αυτής και την ανάπτυξη ταλέντων που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, αλλά και την οικονομία να αναπτυχθούν.

Προσλήψεις
Ένα ενδιαφέρον και αισιόδοξο μήνυμα της έρευνας είναι η σχετική κινητικότητα στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι οι μισές εταιρείες από αυτές που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν πως ενδιαφέρονται να στελεχώσουν κάποιο τμήμα τους. Τα τμήματα που εμφανίζονται, κυρίως, να έχουν ανάγκη επιπλέον ενδυνάμωσης από στελέχη είναι τμήματα Πωλήσεων, Marketing και Παραγωγής. Εντούτοις, δυσκολίες αναφέρονται κατά την προσπάθεια στελέχωσης θέσεων, καθώς, όπως δήλωσαν οι συμμετέχοντες – εργοδότες, υπήρξε έλλειμα δεξιοτήτων στους υποψήφιους που ανταποκρίθηκαν, σε σχέση με τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούσε η θέση.

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εντοπίζονται στην “ανάληψη πρωτοβουλιών”, στην “ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων”και στην “ευελιξία/προσαρμοστικότητα” των υποψηφίων. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι εργοδότες ανέδειξαν ως τις σημαντικότερες δεξιότητες για την κάλυψη των κενών θέσεων εντός των εταιρειών τους, το “εργασιακό ήθος” (ποσοστό 84%), την “ικανότητα εργασίας σε ομάδα” (ποσοστό 65%) και την “ευελιξία/προσαρμοστικότητα” (ποσοστό 56%). Οι “τεχνικές και πρακτικές γνώσεις για τη συγκεκριμένη εργασία” έπονται στη σχετική λίστα (ποσοστό 42%).

Επιμόρφωση
Με στόχο να γεφυρώσουν το κενό δεξιοτήτων που διαπιστώνεται, οι εταιρείες δηλώνουν ότι σχεδιάζουν για το προσωπικό εκπαιδευτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες λειτουργίας τους ή παρέχουν στους εργαζόμενους τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα ενίσχυσης της γνώσης και αύξησης της απόδοσης. Σχετικά με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, ποσοστό 88% των συμμετεχόντων εργοδοτών θεωρεί πως προσφέρονται από την εταιρεία τους. Ποσοστό 82% των ερωτώμενων απάντησε ότι υλοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια, είτε από τις ίδιες τις εταιρείες, είτε από εξωτερικούς συνεργάτες. Τέλος, άλλες μορφές εκπαίδευσης και ανάπτυξης που αναφέρονται, είναι η δυνατότητα παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων (on line courses) (56%), καθώς και η συμμετοχή σε ημερίδες/συνέδρια (55%).

Η έρευνα εξέτασε ακόμα το βαθμό, κατά τον οποίο οι συμμετέχοντες στη διαδικασία επιλογής προσωπικού αξιολογούν ως “ελκυστικές” τις εταιρείες τους. Φαίνεται πως υπάρχει απόκλιση απόψεων μεταξύ των ανώτερων και των μεσαίων στελεχών στο θέμα αυτό. Χαρακτηριστικά, όπως η “παροχή εκπαίδευσης”, η “τήρηση ωραρίου”, η “δίκαιη αμοιβή” και η “αποτελεσματική οργάνωση” είναι τα σημεία, στα οποία εμφανίζεται η μεγαλύτερη απόκλιση στα δύο κοινά, δηλαδή των ανώτερων στελεχών και των μεσαίων στελεχών.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι θεωρούν ελκυστική την εταιρεία τους σε ποσοστό 61%, εν μέρει ελκυστική σε ποσοστό 2% και μη ελκυστική σε ποσοστό 37%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μη ελκυστική θεωρούν την εταιρεία τους, κυρίως, νεότερης ηλικίας άτομα. Τα χαρακτηριστικά εκείνα που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αναφορικά με την ικανότητά τους να δημιουργήσουν ένα ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον, είναι η “ηθική και δίκαιη συμπεριφορά προς τους εργαζομένους και τους συνεργάτες”, η “καλή φήμη”, η “ικανή διοίκηση”, το “ήρεμο και ευχάριστο κλίμα εργασίας”, η “τήρηση του ωραρίου εργασίας” και οι “παρεχόμενες δυνατότητες εκπαίδευσης”.

Η έρευνα
Η μεθοδολογία βάσει της οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα είναι η CAWI (Computer Aided Web Interviewing), ενώ το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 113 άτομα – στελέχη και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στην επιλογή προσωπικού. Η έρευνα διενεργήθηκε από την εταιρεία ερευνών LMG σε συνεργασία με την H+K Strategies, για λογαριασμό της Adecco και στόχο έχει να καταγράψει τη γνώμη των εργοδοτών στην Ελλάδα αναφορικά με το βαθμό στον οποίο οι σημερινοί υποψήφιοι και εργαζόμενοι διαθέτουν το σύνολο των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που αναζητούν οι εταιρείες.

Πηγή: sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο