ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Την τεχνολογία στην υπηρεσία της Υγείας, θέλει να θέσει η Ευρώπη

Τον κομβικό ρόλο της τεχνολογίας στην πορεία προς μια καινοτόμο υγειονομική περίθαλψη προς όφελος των ασθενών, δείχνει να έχει αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό αυτό το σκεπτικό, η Ένωση επιδιώκει την αξιοποίηση της καινοτομίας στον τομέα των ιατρικών τεχνολογιών υψηλής ποιότητας, με στόχο πιο βιώσιμα συστήματα υγείας στην Ε.Ε. Κινούμενη σε αυτήν την κατεύθυνση, η Επιτροπή υπέβαλε χθες πρόταση για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε. για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας.


 

Ο προτεινόμενος κανονισμός σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) καλύπτει νέα φάρμακα και ορισμένα νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Αποτελεί δε τη βάση για διαρκή και βιώσιμη συνεργασία σε επίπεδο Ε.Ε. όσον αφορά κοινές κλινικές αξιολογήσεις στους τομείς αυτούς.

Τα κράτη – μέλη θα μπορούν να κάνουν χρήση κοινών εργαλείων, μεθοδολογιών και διαδικασιών ΑΤΥ σε ολόκληρη την Ε.Ε., με τη συνεργασία στους εξής τομείς:

– Τις κοινές κλινικές αξιολογήσεις, εστιάζοντας στις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες υγείας με το μέγιστο δυνητικό αντίκτυπο στους ασθενείς.

– Τις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις μέσω των οποίων οι φορείς ανάπτυξης θα μπορούν να ζητούν συμβουλές από τις αρχές ΑΤΥ.

– Την αναγνώριση αναδυόμενων τεχνολογιών υγείας για τον πρώιμο εντοπισμό πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών.

Τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. θα εξακολουθήσουν να είναι αρμόδια για την αξιολόγηση μη κλινικών (π.χ. οικονομικών, κοινωνικών, δεοντολογικών) πτυχών των τεχνολογιών υγείας και για τη λήψη αποφάσεων για την τιμολόγηση και την επιστροφή δαπανών.

Τριετής περίοδος

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρόταση θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών. Αναμένεται ότι, μόλις εγκριθεί και τεθεί σε ισχύ, θα αρχίσει να εφαρμόζεται τρία έτη αργότερα. Μετά από την ημερομηνία εφαρμογής προβλέπεται επιπλέον τριετής περίοδος, ώστε να επιτραπεί μια σταδιακή προσέγγιση που θα επιτρέψει στα κράτη – μέλη να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα.

“Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα ενισχύσει τη θέση των ασθενών, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε πληροφορίες σχετικά με την προστιθέμενη κλινική αξία νέων τεχνολογιών από τις οποίες θα μπορούν δυνητικά να επωφεληθούν. Από τη διενέργεια περισσότερων αξιολογήσεων θα μπορέσουν να προκύψουν αποτελεσματικά και καινοτόμα μέσα στον τομέα της υγείας, που θα τίθενται πιο άμεσα στη διάθεση των ασθενών. Οι εθνικές αρχές θα είναι σε θέση να διαμορφώνουν πολιτικές για τα συστήματα υγείας με βάση μια πιο στέρεη βάση τεκμηρίωσης. Επιπλέον, οι κατασκευαστές δεν θα χρειάζεται πλέον να προσαρμόζονται σε διαφορετικές εθνικές διαδικασίες”, αναφέρει σχετικά η Επιτροπή.

Πηγή: sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο