ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Η ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων μπαίνει στην ψηφιακή εποχή

Στην αναβάθμιση των συστημάτων πληροφοριών για καλύτερη προστασία των πολιτών της Ε.Ε., προχωρά η Ένωση. Μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ε.Ε. λαμβάνει μέτρα, ώστε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των διαφόρων συστημάτων ελέγχου. Μέσα από μία δέσμη μέτρων διασφαλίζεται ότι οι συνοριοφύλακες και οι αστυνομικοί θα έχουν πρόσβαση στη σωστή πληροφόρηση ακριβώς, όταν και όπου χρειάζεται, ώστε να επιτελέσουν το έργο τους, αλλά και συγχρόνως θα εξασφαλίζονται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα προστασίας των δεδομένων και ο πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων.


 

Σήμερα, τα συστήματα πληροφοριών της Ε.Ε. δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, οι πληροφορίες αποθηκεύονται χωριστά σε μη διασυνδεδεμένα συστήματα, με αποτέλεσμα να είναι κατακερματισμένες, πολύπλοκες και δυσχερείς στο χειρισμό. Ως αποτέλεσμα, συχνά, πολλά στοιχεία παραμένουν αναξιοποίητα, ενώ τρομοκράτες και εγκληματίες, που χρησιμοποιούν πολλαπλές ή πλαστές ταυτότητες, διαφεύγουν τον εντοπισμό, διακυβεύοντας την εσωτερική ασφάλεια της Ε.Ε. και καθιστώντας δυσχερέστερη τη διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης.

Τα μέτρα, που προτείνονται, αναμένεται να γεφυρώσουν αυτά τα κενά και να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στους συνοριοφύλακες και στην αστυνομία είναι πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες. Τα νέα εργαλεία θα συμβάλουν στον καλύτερο εντοπισμό ατόμων που συνιστούν απειλή, όχι μόνο κατά τη διέλευση των συνόρων της Ε.Ε., αλλά κι όταν ταξιδεύουν στο εσωτερικό του χώρου Σένγκεν.

Βάσεις δεδομένων
Με την ταυτόχρονη διασταύρωση πληροφοριών σε διάφορες βάσεις δεδομένων και τον εξορθολογισμό της πρόσβασης από τις αρχές επιβολής του νόμου, τα νέα εργαλεία θα επιτρέπουν στους συνοριοφύλακες ή στην αστυνομία να ενημερώνονται γρήγορα, εάν ένα άτομο χρησιμοποιεί πολλαπλές ή πλαστές ταυτότητες.

Επίσης, θα βοηθήσουν να εντοπίζονται καλύτερα οι ευάλωτες ομάδες, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και η προστασία των δεδομένων τηρούνται πλήρως.

Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει νέα στοιχεία, για πιο “έξυπνη” και πιο στοχευμένη χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών στα υφιστάμενα και στα μελλοντικά συστήματα. Αυτό θα επιτρέψει στις εθνικές Αρχές να αξιοποιούν με το βέλτιστο τρόπο τα υφιστάμενα δεδομένα.

Μία ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης θα οδηγεί σε μία και μόνη πηγή (“one-stop shop”) σε οθόνη υπολογιστή, όταν οι συνοριοφύλακες ή οι αστυνομικοί ελέγχουν έγγραφα ταυτότητας. Αντί να πρέπει να αποφασίσει ποιά βάση δεδομένων θα ελέγξει σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, το προσωπικό θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση σε πολλαπλά συστήματα πληροφοριών της Ε.Ε. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα γεφυρωθούν κενά πληροφόρησης και θα διασφαλιστεί ότι το προσωπικό θα έχει την πλήρη εικόνα για ένα άτομο χωρίς καθυστέρηση.

Βιομετρικά στοιχεία
Περαιτέρω, μια κοινή υπηρεσία βιομετρικής αντιστοίχισης θα κάνει χρήση βιομετρικών δεδομένων, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα ή οι εικόνες προσώπου, για τη σάρωση των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων και την ανίχνευση πληροφοριών στα διάφορα συστήματα πληροφοριών της Ε.Ε.

Ένα κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας θα παρέχει βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά και βιομετρικά στοιχεία, όπως τα ονόματα και οι ημερομηνίες γέννησης των πολιτών τρίτων χωρών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιόπιστη ταυτοποίηση τους. Με βάση αυτά, ένας ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων θα ενημερώνει αμέσως τους συνοριοφύλακες και τους αστυνομικούς για τις περιπτώσεις πολλαπλών ή πλαστών ταυτοτήτων.

Κατά τη διενέργεια ελέγχων στο εσωτερικό μιας χώρας, οι αστυνομικοί θα είναι σε θέση να αναζητούν δεδομένα ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών και να τους ταυτοποιούν, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανίχνευση πολλαπλών ταυτοτήτων.

Επίσης, όσον αφορά το προσωπικό επιβολής του νόμου με αρμοδιότητες την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων ή τρομοκρατίας, η Επιτροπή προτείνει δύο στάδια πρόσβασης στις πληροφορίες που χρειάζονται για υπηκόους τρίτων χωρών στα συστήματα τα οποία δεν ανήκουν στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Προστασία δεδομένων
Με πλήρη σεβασμό της προστασίας των δεδομένων, η προσέγγιση αυτή διασαφηνίζει ότι, ως πρώτο βήμα, η αναζήτηση θα διενεργείται βάσει συστήματος θετικής/αρνητικής απάντησης (hit/no-hit). Ως δεύτερο βήμα, σε περίπτωση “θετικής απάντησης”, τα όργανα επιβολής του νόμου μπορούν να ζητούν πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες και διασφαλίσεις.

Για να διασφαλιστεί ότι οι συνοριοφύλακες και οι αστυνομικοί θα έχουν πλήρη και ακριβή ενημέρωση, θα δημιουργηθούν και μηχανισμοί ελέγχου ποιότητας των δεδομένων.

Πηγή: sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο