ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Έμφαση στο 5G θα δώσει η Ευρώπη το 2018

Η Ε.Ε. προχωράει στην αντικατάσταση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τις Τηλεπικοινωνίες.

Τις απαραίτητες διεργασίες για την είσοδο των Ευρωπαίων πολιτών στην εποχή της ευρέως διαδεδομένης και πολύ υψηλής ταχύτητας συνδεσιμότητας, η οποία θα βασίζεται σε τεχνολογίες επόμενης γενιάς, όπως η 5G, συνεχίζει η Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, εντάσσεται η τροποποίηση – σε επίπεδο Ε.Ε. – των κοινών κανόνων, που διέπουν τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών. Για τον σκοπό αυτόν, η Ε.Ε. εισάγει τον Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που προβλέπεται σε πρόταση Οδηγίας για την αντικατάσταση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της Ε.Ε. για τις Τηλεπικοινωνίες.

Ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θεωρείται σημαντική συνιστώσα της στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά, δεδομένου ότι πρόκειται για τη μοναδική νομοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση των νέων υποδομών, που απαιτούνται για την ψηφιακή οικονομία.

Ο Κώδικας προτείνει μέτρα, όπως η εισαγωγή νέων διατάξεων για τη στήριξη της ανάπτυξης δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την Ευρώπη, που θα είναι ικανά για ταχύτητες Gigabit ανά δευτερόλεπτο. Επίσης, εισάγει μέτρα, όπως η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να καλύπτει νέα εργαλεία επικοινωνίας, τις λεγόμενες “over-the-top” υπηρεσίες. Παράλληλα, ο νέος Κώδικας προτείνει μέτρα, όπως η παροχή οικονομικά προσιτής λειτουργικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο στους τελικούς χρήστες.

Οι ηγέτες της Ε.Ε. έχουν ορίσει τον Ιούνιο του 2018 ως προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Το εν λόγω σύνολο μέτρων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων συνδεσιμότητας, που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2016. Στόχος του είναι να καταστεί δυνατή η πλήρης συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ε.Ε. στην ψηφιακή οικονομία.

Προτεραιότητα το 5G
Το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) έχει θέσει και αυτό στο επίκεντρό του τις τεχνολογίες επόμενης γενιάς 5G. Πρόσφατα, το Σώμα προέβη σε απολογισμό του έργου του για το 2017, το οποίο επικεντρώθηκε σε δράσεις, που αφορούσαν ζητήματα ουδετερότητας δικτύου, κινητής τηλεφωνίας, περιαγωγής, καθώς και την αναθεώρηση του πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ταυτόχρονα, παρουσίασε το Πρόγραμμα Εργασίας για το 2018, το οποίο δίνει έμφαση στο 5G.

Το Προεδρείο του Σώματος παρουσίασε, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, τις τελικές εκθέσεις, που εγκρίθηκαν κατά τις τελευταίες Ολομέλειες.

Με γνώμονα την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων, το BEREC δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών συνδέσεων. Η έκθεση συμπεραίνει ότι οι πάροχοι, στις περισσότερες περιπτώσεις, καταλήγουν σε συμφωνία με τον πάροχο υποδομής, χωρίς τη διαμεσολάβηση του οργάνου επίλυσης διαφορών.

Με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας στην Ευρώπη, το BEREC όρισε δείκτες για την παρακολούθηση των συνδέσεων από πελάτες – επιχειρήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα συγκεντρωθούν από τις ΕΡΑ και θα συμπεριληφθούν στη σχετική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Digital Scoreboard).  Οι εν λόγω δείκτες θα αποτυπώνουν την ψηφιακή αγορά κατά τα προσεχή έτη και θα είναι χρήσιμοι για τη μέτρηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την Κοινωνία των Gigabit.
Υπό το πρίσμα της διασφάλισης ενός ανοιχτού Διαδικτύου, το BEREC δημοσίευσε έκθεση ύστερα από ένα χρόνο εφαρμογής των κανόνων Ουδετερότητας Δικτύου σε όλη την Ευρώπη. Η Έκθεση αναγνωρίζει ότι οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο εφαρμογής των κανόνων για την ουδετερότητα δικτύου, ωστόσο, η αντιμετώπιση των πρακτικών, που σχετίζονται με τις βασικές αρχές της δικτυακής ουδετερότητας είναι κοινή (π.χ. απαγόρευση του αποκλεισμού υπηρεσιών και της διακριτικής μεταχείρισης κίνησης στο Διαδίκτυο).

Πηγή: sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο