ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Νέο θεματολόγιο καινοτομίας της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027

Τη στρατηγική της σε σχέση με την καινοτομία, επικαιροποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση της νομικής βάσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), καθώς και το νέο στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του για την περίοδο 2021-2027.

Το EIT είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός, που δημιουργήθηκε το 2008, για να ενισχύει την ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί. Αποσκοπεί στο να αντιμετωπίσει τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις βελτιώνοντας την ικανότητα και τις επιδόσεις της Ε.Ε. στον τομέα της καινοτομίας μέσω της ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης, το οποίο σχηματίζουν η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία.

Με προτεινόμενο προϋπολογισμό €3 δις, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά €600 εκατ. ή σε ποσοστό 25% σε σύγκριση με το τρέχον στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας (2014-2020), το ΕΙΤ θα χρηματοδοτήσει δραστηριότητες υφιστάμενων και νέων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) και θα στηρίξει την ικανότητα 750 ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για καινοτομία.

Το Ινστιτούτο, με το νέο αυξημένο προϋπολογισμό θα τονώσει την καινοτομία, υποστηρίζοντας πάνω από 10.000 πτυχιούχους των μεταπτυχιακών σπουδών μάστερ και διδακτορικού στο πλαίσιο των ΚΓΚ. Επίσης, θα υποστηρίξει περίπου 600 νέες νεοφυείς επιχειρήσεις και περισσότερες από 7.000 υπάρχουσες νεοφυείς επιχειρήσεις. Ο αναθεωρημένος κανονισμός για το ΕΙΤ και η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027 θα υποβληθούν προς συζήτηση και έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Νέες κοινότητες γνώσεις

Σήμερα, το EIT υποστηρίζει οκτώ κοινότητες γνώσης και καινοτομίας, οι οποίες φέρνουν σε επαφή επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για να σχηματίσουν διασυνοριακές εταιρικές συμπράξεις. Το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας που προτείνεται για την περίοδο 2021-2027 αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

– Αύξηση του περιφερειακού αντικτύπου των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας. Το ΕΙΤ θα ενισχύσει τα δίκτυα του αναπτύσσοντας περιφερειακές στρατηγικές προβολής, με σκοπό τη συμμετοχή περισσότερων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών.

– Τόνωση της ικανότητας καινοτομίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Ινστιτούτο θα υποστηρίξει 750 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με χρηματοδότηση, εμπειρογνωμοσύνη και καθοδήγηση, δίνοντας τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν οικονομικές δραστηριότητες στους τομείς ενδιαφέροντος τους.

– Παράλληλα, σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, το ΕΙΤ θα δρομολογήσει δύο νέες ΚΓΚ, οι οποίες θα επιλεγούν σε τομείς, που σχετίζονται περισσότερο με τις πολιτικές προτεραιότητες του προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη”. Η πρώτη θα επικεντρωθεί στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2022. Ο τομέας προτεραιότητας της δεύτερης νέας ΚΓΚ θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, με την έναρξη της να προβλέπεται το 2025.

Πηγή: http://www.sepe.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο